Algemene Voorwaarden Nederlands

Het bedrag van de factuur is contant betaalbaar te Wuustwezel, behoudens wanneer er een andere geschreven
overeenkomst terzake tussen de partijen werd gesloten.

Klachten dienen te geschieden binnen de drie dagen na levering van de goederen of diensten, voor wat betreft de
gebreken in deze goederen of diensten, en binnen de drie dagen na datum van deze factuur, voor wat betreft de inhoud
van de factuur.

Voor elke wijziging van factuur op verzoek van de klant dienen wij een administratieve kost van 15.00 euro aan te
rekenen. Gelieve op voorhand alle exacte facturatiegegevens door te geven, alsook het BTW tarief dat van toepassing
is.

De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.

Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 8 dagen na de factuurdatum, zal er van
rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling, een intrest van 15% ’s jaars worden
aangerekend op het nog verschuldigde saldo.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur 8 dagen na de factuurdatum niet werd voldaan, het
factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk beding, zal
verhoogd worden met 10%, dit bij toepassing van artikel 1152 van het burgerlijk wetboek.
De partijen gaan er uitdrukkelijk voor akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijzing van artikel 1231
van het burgerlijk wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming gedeeltelijk zou zijn.
De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 125 Euro bedragen.

In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen of diensten op te
schorten tot de volledige betaling, inclusief intresten, is voldaan.
Vertraging in de betaling van 1 factuur maakt alle andere, ook niet-vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.

Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zo deze als de
bijzondere.

Eigendomsvoorbehoud: de verkoper blijft eigenaar van de goederen zolang deze niet volledig zijn betaald. Vanaf de
levering is het risico van tenietgaan evenwel voor de koper. Het staat de verkoper bovendien vrij om hetzij betaling te
vorderen, hetzij de goederen terug te halen en dit geheel of gedeeltelijk.
Bij terugname van de goederen zijn de verzendings- en terugnamekosten verschuldigd, alsmede een schadevergoeding
in functie van de waardevermindering van de geleverde goederen, onverminderd alle andere schade welke door de
verkoper is geleden.